• Huishoudelijk reglement

 • Vereniging : Enschedese Handbal Combinatie ‘95 (EHC’95)
  Gevestigd te : Enschede
  Opgericht : 31 oktober 1995

  Met het vaststellen van dit reglement vervallen alle vorige versies van het huishoudelijk reglement en het aanvullende reglement van 01-05-2015. 

  Het bestuur.
  Artikel 1.
  1. Uit het door de algemene vergadering vastgestelde aantal bestuursleden wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
  2. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. In de even jaren treed de helft van het aantal leden min een af en in de oneven jaren de overige leden, een en ander volgend een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
  3. De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of door andere oorzaken wordt bij bestuursbesluit geregeld. 

  Artikel 2.
  1. Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen, draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de genomen besluiten.
  2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging, zowel in als buiten rechte en nemen alle beslissingen, welke niet tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
  3. Het bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door enkele commissies. De overige bestuursleden treden bij de vervulling van de hun toegewezen taak bij voorkeur op als voorzitter van de overeengekomen commissies, genoemd in artikel 6. 

  Voorzitter.
  Artikel 3.
  1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.
  2. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin vast, hetgeen aan de order van de dag is, behoudens het recht van de algemene vergadering om daarin wijzigingen aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten indien 1/3 van de ter algemene vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
  3. De voorzitter kan alle vergaderingen van de commissies, genoemd in artikel 6-met uitzondering van de financiële commissie-bijwonen; hij heeft op deze vergaderingen een adviserende stem.

  Secretaris.
  Artikel 4.
  1. De secretaris voert de administratie der vereniging, voor deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met:
  a. het notuleren van de vergaderingen;
  b. het voeren van de correspondentie, waarbij hij verplicht is van alle uitgaande stukken een afschrift te houden;
  c. het bijhouden van het ledenregister, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken;
  d. de samenstelling van het jaarverslag, dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht;
  e. het beheer van het verenigingsarchief.

  Penningmeester.
  Artikel 5.
  1. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit beheer berust overeenkomstig het gestelde in artikel 2 sub 1 bij het bestuur.
  2. Hij draagt zorg voor de inning van de (jaarlijkse) bijdragen, de betaling van door de vereniging verschuldigde bedragen en houdt hiervan nauwkeurig boek.
  3. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem/haar gedaan tegen behoorlijke kwitantie.
  4. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem gelegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels.
  5. Hij brengt de algemene vergadering verslag uit over zijn beheer; tevens dient hij een begroting betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar in.
  6. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene vergadering.
  7. Hij is gehouden de financiële commissie inzage te geven in de kas, en (bank) -administratie en overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke de commissie terzake van zijn beheer mocht verlangen. Dezelfde verplichting bestaat voor hen jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

  Commissies.
  Artikel 6.
  1. De vereniging heeft de volgende commissie:
  a. technische commissie;
  b. jeugdcommissie;
  c. sponsor en activiteiten commissie;
  d. kascommissie.
  Andere commissies kunnen door de algemene vergadering worden ingesteld.
  2. De leden van de commissies genoemd in lid 1 onder a, b en c worden door de algemene vergadering voor de periode van een jaar benoemd; aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
  3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bij voorkeur bestaande uit drie leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  4. De commissies staan, elk op haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak.
  5. In de commissies genoemd in lid 1 onder a, b en c heeft een bestuurslid zitting; deze treedt bij voorkeur op als voorzitter van de betreffende commissie.

  Technische commissie.
  Artikel 7.
  1. De technische commissie (T.C.) bestaat bij voorkeur uit  drie tot  vijf stemgerechtigde leden.
  2. De commissie is bevoegd de aanvoerders van de ploegen uit te nodigen tot bijwoning van haar vergadering.
  3. De commissie bespreekt technische zaken met de diverse trainers en tracht eventuele nieuwe spelers voor de vereniging te winnen.

  Jeugd commissie.
  Artikel 8.
  1. De jeugd commissie (J.C.) bestaat bij voorkeur uit  drie tot  vijf stemgerechtigde leden.
  2. De commissie heeft tot taak:
  a. het organiseren van jeugdwedstrijden;
  b. het samenstellen van de jeugdploegen en het aanschrijven van de spelers(sters);
  c. d. alle andere werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor een doelmatig functioneren van de jeugdafdeling.
  3. De commissie kan zich bij de vervulling van haar taak laten bijstaan door een jeugdbestuur, bestaande uit ten minste drie leden die de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Kas commissie.
  Artikel 9.
  1. De kas commissie bestaat bij voorkeur uit drie stemgerechtigde leden en een plaatsvervangend lid. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend niet herbenoembaar. Leden van het bestuur mogen geen deel uitmaken van deze commissie.
  2. De commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en heeft te allen tijde het recht de kas, de bankadministratie, de boeken en de bescheiden van de penningmeester te controleren.
  3. Zij is verplicht deze controle ten minste eenmaal per jaar uit te voeren voor de jaarlijks te houden algemene vergadering, en haar bevindingen aan deze vergadering schriftelijk mede te delen en indien de controle hiertoe aanleiding geeft -de vergadering voor te stellen de penningmeester voor zijn beheer in het betreffende verenigingsjaar decharge te verlenen.
  4. De kas commissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen ten aanzien van het financiële beleid.

  Vergaderingen.
  Artikel 10.
  1. Behalve de verplichte jaarlijkse algemene vergadering wordt door het bestuur een buitengewone algemene vergadering belegd:
  a. in geval het bestuur zulks in het belang van de vereniging nodig acht;
  b. op verzoek van ten minste een/vijfde deel van de stemgerechtigde leden.
  2. Het in lid 1 onder sub b bedoelde verzoek moet schriftelijk en met redenen omkleed bij het verenigingsbestuur worden ingediend. In dat geval dient de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek plaats te vinden.

  Artikel 11.
  1. Bestuursvergaderingen worden belegd:
  a. telkens wanneer de voorzitter dit nodig acht;
  b. op verzoek van een of meer van de overige bestuursleden.
  2. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet ten minste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

  Stemmingen
  Artikel 12.
  1. Voor zover in de statuten of het huishoudelijk reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden besluiten genomen en personen benoemd bij gewone meerderheid van geldige stemmen.
  2. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, door ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, die de presentielijst hebben getekend.
  3. De voorzitter wijst drie seniorenleden aan, die de commissie voor stemopneming vormen.
  4. De commissie voor stemopneming beslist over de geldigheid van een stembriefje. Niet geldig zijn de stembriefjes welke:
  a. blanco zijn;
  b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  c. ondertekend zijn;
  d. opzettelijk aan andere stembriefjes zijn vastgehecht;
  e. andere namen vermelden dan de als kandidaat gestelde personen en/of;
  f. niet het juiste aantal namen noemen.
  5. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
  6. Indien na stemming de gekozen kandidaat voor de benoeming bedankt, moet een nieuwe stemming plaatsvinden over de beschikbare kandidaat.
  7. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid, mits achttien jaar of ouder. Diegene die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

  Tenue
  Artikel 13.
  1. Het verenigingstenue bestaat uit: geel shirt en zwarte broek.
  2. Het bestuur heeft het recht maatregelen te nemen indien het tenue van leden niet aan de gestelde eisen voldoet. 

  LEDEN

  Aanmelding nieuw lid
  Artikel 14
  Iedere belangstellende mag 4x gratis mee trainen. Daarna moet beslist worden of men lid wordt. Wordt gekozen voor een lidmaatschap, dan is het lid vanaf dat moment contributie verschuldigd. Via de trainer wordt een inschrijfformulier en een machtigingsformulier ontvangen. Deze ingevulde formulieren dienen tezamen met een recente pasfoto door het nieuwe lid ingeleverd te worden.

  Opzegging lidmaatschap
  Artikel 15
  1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het secretariaat
  2. Uiterste datum van opzegging voor het volgend seizoen is 1 april (met betalingsverplichting en speelgerechtigheid tot 30 juni) , meld je je na deze datum af, dan moet je voor het daaropvolgende hele seizoen de contributie betalen.
  3. Afmelding tijdens het seizoen zonder verdere verplichting van contributie is alleen mogelijk bij overmacht bijvoorbeeld bij verhuizing.
  4.  Bij opzegging worden  alle materialen die je van de vereniging in bruikleen hebt (tas, trainingspak, e.d.) ingeleverd bij je trainer.

  Overschrijvingen naar andere vereniging
  Artikel 16
  1. Bij overstappen naar een andere vereniging dient het lid overschrijving aan te vragen bij NHV  
  2. EHC’95 moet instemmen met de overschrijving. Bij een contributie achterstand stemt EHC’95  niet in met de overschrijving.

  Ziekte en blessures
  Artikel 17
  Bij ziekte of blessures die langer duren dan 8 weken, is het mogelijk tijdelijk de contributie op het nivo van "niet spelend lid"  te zetten gedurende de ziekte of blessure. Dit gebeurt op aanvraag van het lid en pas na overleg van een verklaring van een arts of fysiotherapeut.

  Verplichtingen leden
  Artikel 18
  Als lid van EHC’95 ben je verplicht om:
  1. Maandelijks de contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Bij een contributieachterstand van 3 maanden kun je geschorst worden tenzij er een regeling getroffen is. Wil je geen regeling dan mag je pas weer spelen als de achterstand weg gewerkt is .
  2. Jaarlijks bijdrage te leveren aan acties die de vereniging organiseert om de financiële positie van de vereniging te versterken..
  3. Als seniorlid jaarlijks een bijdrage te leveren aan het fluiten van (jeugd)wedstrijden en/of de tijdwaarneming bij wedstrijden en/of het trainen/coachen van een team.
  Word je 15 jaar dan dien je minimaal deel te nemen aan de cursus voor jeugdspelleider van het NHV en liefst daarna ook aan de A-scheidsrechtercursus.
  4. Wil je daarna niet als leveringsplichtige scheidsrechter optreden dan dien je in ieder geval beschikbaar te zijn voor het fluiten van de thuiswedstrijden van de mini’s, jeugdteams of senioren  en/of  het wedstrijdsecretariaat.
  5. Je draagt zelf zorg voor sportschoenen, sokken, short en een voor jouw geschikte handbalbal om te trainen tenzij door het bestuur hiervoor via bijvoorbeeld sponsoring een andere financiering is gevonden. De kleding die gesponsord is mag alleen tijdens de wedstrijddag worden gedragen.

  Algemene gedragsregels
  Artikel 19
  1. Als lid of ouder van een lid van EHC’95 neem je stelling tegen alle vormen van agressie tegen vrijwilligers binnen de handbalsport.
  2. Je behandelt de vrijwilligers van de verenigingen (scheidsrechters, trainers, coaches, speelsters en bestuursleden) bij de uitoefening van hun taken met respect.
  3 Je ondersteunt deze vrijwilligers in situaties waarin zij agressief benaderd worden. Agressief gedrag is immers vaak de oorzaak van het verloren gaan van scheidsrechters, coaches, trainers en bestuursleden voor de sport.
  4. Je houdt je aan de spelregels. Spelregels zijn er om de sport sportief te houden. Sportieve strijd, vooral in een sport waar direct contact is met de tegenstander, vergt zelfbeheersing.
  5. Je hebt respect voor je medespelers en tegenstanders. Respect voor de regels en voor elkaar voorkomt onnodig letsel.

  Boetes en strafzaken
  Artikel 20
  1. Krijg je door het NHV een persoonlijke boete opgelegd ten gevolge van diskwalificatie wegens grof onsportief gedrag, een definitieve uitsluiting ten gevolg van gewelddadigheid tijdens de wedstrijd, dan dien je deze boete zelf te betalen.
  2. Vindt er tijdens de wedstrijd iets plaats en wordt dit door de scheidsrechter of één van de teams op het wedstrijdformulier genoteerd dan is de vereniging verplicht om binnen één week na de wedstrijddag een rapport aan het NHV in te zenden. Betreft dit jouw gedrag dan neem je zo snel mogelijk, samen met je coach of trainer, contact op met het secretariaat. Je schrijft vervolgens samen met je trainer of coach jullie zienswijze t.a.v. het gebeurde en de beslissing van de scheidsrechter op papier en voert indien nodig verweer. Het secretariaat verstuurt het rapport vervolgens naar het NHV.

  Beleid met betrekking tot publicaties
  Artikel 21
  Voor EHC’95 is het waardevol om zichzelf te promoten en daarbij aansprekende, enthousiasmerende en fatsoenlijke foto’s van onze leden en het publiek te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Door u of uw kind aan te melden als lid van onze vereniging gaat u akkoord met publicatie van foto’s en filmmateriaal die te maken hebben met de activiteiten van onze vereniging.
  Als er bezwaar is tegen het fotograferen dient u zelf de verantwoordelijkheid  te nemen door niet op de foto’s te gaan staan. Dit geldt ook voor het fotograferen van  kinderen. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de vereniging, coach of trainer, maar uw verantwoordelijkheid als ouder.
  Gepubliceerde foto’s worden verwijderd indien u of ouders van een kind een wettelijk redelijk belang hebben (niet fatsoenlijk of het kind wordt geschaad in wettelijke procedures zoals een verblijfsvergunning). U kunt dit aangeven bij het bestuur.

  TRAINERS EN COACHES

  Taken van de trainer en coach
  Artikel 22
  Naast het trainen van het team en het coachen van wedstrijden wordt het volgende van je verwacht:
  1. Je bent op de hoogte van het wel en wee van de leden van je team
  2. Je signaleert tijdig problemen en knelpunten binnen het team of met individuele spelers of ouders
  3. Je bespreekt bovenstaande binnen de technische commissie of bij het bestuur
  4. Je stemt je wijze van trainen af op de algemene doelstelling en strategie binnen EHC’95. Deze is verwoord in het technisch beleidsplan.
  5. Je maakt een overzicht van de te spelen wedstrijden met informatie over het tijdstip en de plaats van de wedstrijd
  6.
  Je informeert je team over de trainingstijden van je team en de tijdstippen waarop de trainingen uitvallen
  7.
  Vindt er tijdens de wedstrijd iets plaats en wordt dit door de scheidsrechter of één van de teams op het wedstrijdformulier genoteerd dan is de vereniging verplicht om binnen één week na de wedstrijddag een rapport aan het NHV in te zenden. Betreft dit jouw gedrag dan neem je zo snel mogelijk, samen met je coach of trainer, contact op met het secretariaat. Je schrijft vervolgens samen met je trainer of coach jullie zienswijze t.a.v. het gebeurde en de beslissing van de scheidsrechter op papier en voert indien nodig verweer. Het secretariaat verstuurt het rapport vervolgens naar het NHV.

  Slotbepalingen.
  Artikel 23
  1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
  2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijke bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
  3. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan conform de wettelijke bepalingen in een bestuursvergadering worden vastgesteld, waarna het ter inzage wordt gelegd en behandeld wordt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Na de algemene ledenvergadering zal het huishoudelijk reglement gepubliceerd worden op de website van EHC’95.

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering op 12 oktober 2016 te Enschede.

  Namens het bestuur van EHC'95

  De voorzitter                                                                                  De secretaris

  M. Kogelman                                                                                  F. Harms